Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, podajemy informację dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez: AKTIW JASKÓLSKA Agnieszka Beger.
 3. Właścicielem strony internetowej https://dieta-one2one.pl oraz administratorem danych jest AKTIW JASKÓLSKA Agnieszka Beger z siedzibą w Gdańsku 80 – 175 przy ul. Leszczynowa 54a/10, NIP: 8792333217, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Dane osobowe

 1. Witryna https://dieta-one2one.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez informacje bezpośrednio przekazane AKTIW JASKÓLSKA Agnieszka Beger przez Użytkownika, tj. drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
 4. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych oraz w zakresie dozwolonym przez prawo takim jak świadczenie usług kurierskich i pocztowych w celu realizacji usługi dla klienta,
  b) usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie AKTIW JASKÓLSKA Agnieszka Beger, tacy jak firmy informatyczne obsługujące kampanie e-mailingowe, kampanie sms i strony internetowe,
  c) producent Diety 1:1 by Cambridge Weight Plan z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Cambridge Weight Plan Limited, Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northants NN17 5LU), jednak tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia dobrowolnego uczestnictwa Pani/Pana w międzynarodowym konkursie po nazwą “International Slimmer od the Year”,
  d) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego jedynie w przypadku opisanym w ust. 4 pkt. c) i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 5. Uzyskane informacje wykorzystywane są do kontaktu z osobą składającą zapytanie w celu realizacji usług dietetycznych.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu Diety 1:1 by Cambridge Weight Plan oraz realizacji usług dietetycznych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skorzystania z Programu Diety 1:1 by Cambridge Weight Plan.
 7. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji oraz korzystać z usług świadczonych przez witrynę bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
 8. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 9. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać przez wysłanie stosownego oświadczenia. W każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@dietacambridge-polska.pl.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do czasu wycofania zgody
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o “cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usług telemarketingu.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian niniejszej Polityki Prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.